Welcome ^_^
sample
หมู่บ้านสุขภาพดีวิถีเลย อำเภอภูเรือ ปี 2554

บ้านห้วยลาด ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

สภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ สภาพโดยทั่วไปหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นเนินชัน มีภูเขาล้อมรอบ สลับซับซ้อน มีการตั้งบ้านเรือนแบบกระจุก เช่น ตั้งกระจุกเป็นเครือญาติ ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือน ส่วนมากเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของครอบครัว คือ จะประกอบไปด้วย บิดา, มารดา, บุตร, ปู่, ย่า, ตา, ยาย ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน จัดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติที่มีความสนิทสนมกันมาก มีการติดต่อระหว่างกันเสมอทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมักจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี บริเวณรอบ ๆ บ้านหรือริมรั้วมักปลูกผักและสมุนไพรรับประทานและไว้ใช้เองในครัวเรือน ไม่มีการใช้สารเคมี และมีการแบ่งปันกันระหว่างเพื่อนบ้าน


sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
กลับ
www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429